Statut NLOT

Statut Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej


PobierzRozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna zwana dalej Stowarzyszeniem, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością.
§ 3

Siedzibą stowarzyszenia jest Miasto Siedlce.

§ 4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiemkrajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci i nazwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7
Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach i ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

§ 8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział 2

Cele i zasady działania

§ 9

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- kreowanie i upowszechnianie wizerunku obszaru Dorzecza Bugu, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą;
- integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji;
- zainteresowanych rozwojem turystycznym, dziedzictwa kulturowego i kulinarnegoDorzecza Bugu;
- zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar Dorzecza Bugu;
- wzrost wpływów z turystyki;
- poprawa infrastruktury turystycznej obszaru Dorzecza Bugu;
- stworzenie systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem „it';
- inicjowanie tworzenia, wspomaganie i współpraca z innymi strukturami działającymi na rzecz rozwoju i promocji turystyki, w szczególności regionalnej organizacji turystycznej w województwie;
- inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
- udział w działaniach promocyjnych podejmowanych na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego;
- stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami terenowymi, regionalnymi i krajowymi;

§ 10

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

-wydawanie książek (PKD 22.11. Z),
- wydawanie gazet (PKD 22.12. Z),
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13. Z),
-pozostałą działalność wydawniczą (PKD.22.15. Z),
- działalność biur podróży (PKD 63.30. A),
- działalność agencji podróży (PKD 63.30. B),
- pozostałą działalność turystyczną (PKD 63.30. D),
- działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw (PKD 74.84. A),
- pozostałą działalność komercyjną gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 74.84. B),
- pozostałą działalność związaną ze sportem (PKD 92.62. Z),
- pozostałą działalność rekreacyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 92.72. Z),
- hotele i restauracje (PKD 55),
- pozostały pasażerski transport lądowy (PKD 60.23. Z),
- reklama (PKD 74.40. Z),
- pozostałą działalność komercyjna (PKD 74.84.A),
- działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 91.11. Z) ,
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
(PKD 91.33. Z ),
- sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1.),
- badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13. Z),
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 74.14. Z),
- działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22. Z),
-pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 92.34 Z),
-działalność fotograficzna (74.81.Z PKD)
-zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (70.32.B PKD)
-sprzedaż detaliczna książek gazet i artykułów piśmienniczych (52.47. Z PKD)
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych(73.20. A PKD)
- przetwarzanie danych (72.30. Z PKD)Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

zwyczajnych,

wspierających,

honorowych.§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która:
-posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
-nie jest pozbawiona praw publicznych / osoby fizyczne /,
-złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji.

§ 13
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej.
§ 14
Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
§ 15
Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 16
Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 17
Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 18
Członek zwyczajny ma prawo do:
-czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
-brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,
-otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia,
-wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
-obrony swoich uzasadnionych celów przez Stowarzyszenie.

§ 19
Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa przewidziane w art. 17 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 20
Do obowiązków członka należy:
a/ Przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
b/ Aktywny udział w pracach Stowarzyszenia,
c/ Regularne opłacanie składek członkowskich,
Punkt 2 nie dotyczy członka wspierającego i honorowego.
Punkt 3 nie dotyczy członka honorowego.

§ 21
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą:
a/ wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b/ skreślenia z listy członków uchwałą zarządu Stowarzyszenia z powodu nie wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 19, z tym, że niepłacenie składek musi trwać z przyczyn nieusprawiedliwionych przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy,
c/ śmierci osoby będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej.

O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14-to dniowym wyprzedzeniem.Rozdział 4
Władze i organizacja Stowarzyszenia

§ 22
Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
- Zarząd Stowarzyszenia.
- Komisja Rewizyjna.§ 23
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata i upływa z terminem kolejnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 24
1. W przypadku powstania wakatu w czasie kadencji i uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia może nastąpić w drodze dokooptowania członka zwyczajnego w następujący sposób:
a/do Zarządu Stowarzyszenia-jednomyślnie decyzją Zarządu,
b/do Komisji Rewizyjnej -jednomyślnie decyzją Komisji,
2. Ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ilości osób pochodzących z wyboru.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 25
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które:
- ustala program działania Stowarzyszenia,
- wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną,
- rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia,
- udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
- rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących,
- uchwała zmiany Statutu i regulaminy Stowarzyszenia,
- określa wysokość składki członkowskiej i wpisowe,
- podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków,
- podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
- podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

§ 26
Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz w roku, a jako sprawozdawczo-wyborcze raz na trzy lata,
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek 1/3 ogółu członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od założenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane.

§ 27
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków listami poleconymi na czternaście dni przed Zebraniem. Zarząd Stowarzyszenia

§ 27a

Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków wynosi:

w pierwszym terminie co najmniej ½ uprawnionych do głosowania

w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania o ile termin ten został podany w zawiadomieniu.Zarząd Stowarzyszenia:

§ 28

- reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu,
- uchwala plan finansowy i gospodarki majątkowej Stowarzyszenia,
- ustala szczegółowy plan działania Stowarzyszenia,
- nawiązuje kontakty i współpracę z władzami, partiami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
- powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze i inne formy organizacyjne przydatne dla działalności Stowarzyszenia,
- składa sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
- podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem.

§ 29

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą osoby wybrane spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie.

Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu, Sekretarza, Skarbnika oraz Członków zarządu.

Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu oraz inna upoważniona przez niego osoba spośród Zarządu.§ 30
Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej jak raz na kwartał, a także na wniosek dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

§ 31
Szczegółowy tryb pracy Zarządu określi regulamin przez niego uchwalony. Komisja Rewizyjna

§ 32
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne ZebranieCzłonków. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków.
3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa uwzględniając regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a/ przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
b/ wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c/ składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d/ składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
e/ występowanie z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami działań Zarządu,
f/ Przewodniczący lub Sekretarz Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu.


Rozdział 5
Biuro Stowarzyszenia

§ 33
1. Bieżącą działalnością Biura Stowarzyszenia kieruje Dyrektor Biura powołany i odwoływany na wniosek Prezesa Zarządu.
2. Dyrektor Biura może otrzymać na stałe i okresowe pełnomocnictwo do realizacji nałożonych na niego zadań.
3. Dyrektor Biura podlega merytorycznie i służbowo Prezesowi Zarządu. Pozostali pracownicy biura podlegają Dyrektorowi.
4. Za prawidłowość działalności finansowej Stowarzyszenia i prawidłowości rozliczeń z odpowiednimi urzędami odpowiada Dyrektor Biura.Rozdział 6
Zasady wyborcze

§ 34
Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ½ liczby członków, z wyjątkiem zastrzeżonymi niniejszym Statutem. O terminie zebrania władz Stowarzyszenia winni być powiadomieni wszyscy ich członkowie w uzgodnionym trybie.

§ 35
Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybrany jest ten członek, który uzyska największą liczbę głosów - za.Rozdział 7
Majątek Stowarzyszenia

§ 36
Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 37
Na fundusz składają się:
- wpływy ze składek członków i wpisowe,
- wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
- dotacje, darowizny i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależności samorządności Stowarzyszenia,
- wpływ z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, przy czym dochód z tej działalności przeznaczony będzie wyłącznie na realizację zadań statutowych.

§ 38
Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.

§ 39
Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają równocześnie dwaj członkowie Zarządu, w tym zawsze Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 40
Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§ 41
W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów praca jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

§ 42
Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Siedlce, dnia 15 września 2005
 
 
 
powered by inmidia